Често задавани въпроси


Стандартният отговор е „някъде между 5 и 8 годишна възраст” или „колко-

то по-рано – толкова по-добре”. Нещата обаче не стоят толкова просто.

Няма съмнение, че едно дете на такава възраст възприема информация

много по-бързо от един възрастен. Типът знания, които двете възрастови

групи биха получили за еднакъв период от време обаче силно се разли-

чава. Малкото дете вероятно ще е заучавало по няколко съществителни

на седмица и ще се е докоснало до някои прости глаголни структури.

То вероятно ще може да работи с прости историйки под формата на

пасажи и да ги превежда по роли или разказва наизуст. Възрастният

вероятно освен със съществителни ще е поработил с глаголни спрежения

и времена, членуване и пр. Трудно е да се определи коя от двете групи би

напреднала повече и по-бързо. Малките като цяло биха били по-уверени

в знанията си, докато възрастните биха имали по-дълбоко разбиране за

структурата на наученото. Всъщност процесът на учене на различна

възраст води до различен тип резултат, като в крайна сметка нито

единият не превъзхожда другия. Така че отговорът на въпроса за най-

подходящия момент за започване изучаването на чужд език вероятно е

… когато и да е! Чуждият език е богатство и в този смисъл няма

неподходящ момент човек да се обогати. Е, разбира се, чисто логически

едно по-ранно стартиране на изучаването на чужд език позволява по-

дългосрочно обучение, увеличавайки по този начин вероятността едно

дете да постигне истинска свобода на владеенето му с течение на времето.

Според повечето експерти дори само за доближаване на напреднало ниво

на владеене са необходими минимум шест до осем години подходящо

обучение. Един по-съкратен курс на обучение с цел да се „препуска”,

притиснати от времето, не би могъл да постигне резултати, съпоставими

с едно добре планирано във времето учене.

Всички езици са богатство. В съвременното общество вече е необходимо

владеенето на два, три и дори повече езика. Това отваря много врати и

дава големи перспективи. Не съжалявайте, че сте учили езици, различни

от английския, а можете да съжалявате, ако не сте поддържали или

развили тези си познания през годините. Иначе в наши дни английският

е задължителен, а всеки друг език е един огромен плюс. Различните

източници дават различни данни за най-говоримите езици в света, но все

пак картината е горе-долу следната: по брой на носителите на езика,

за които той е майчин, английският е на трето място след, естествено,

китайския и индийския. Разпространението на последните два обаче е

силно ограничено в рамките на съответните страни, които са и

най-многолюдните на нашето кълбо. Ето защо английският се явява

най-важният език в нашето съвремие по простата причина, че той се

говори в някаква степен от невероятните 1.5 милиарда души по света

(всеки пети, дори четвърти човек) и е официален език в около 55 държави

(около 87 държави и територии). Освен това, макар че не е официален в

държави като Холандия, Швеция и Дания, например, над 80% от

населението там говори английски. Нещо повече, това е езикът на

Обединените нации, Международния олимпийски комитет и огромен брой

други международни организации, най-масовият език в Интернет

Затова учете английски, но не пренебрегвайте и другите езици.

По правило език се усвоява по-лесно в ранна ученическа възраст. Мозъкът

на един възрастен е по-обременен, особено ако ходи на работа, има

семейство и деца. Способността на децата да запомнят наученото е

по-добра, а и това става по-бързо. Защо да губите време? Дори и да

разчитате, че в по-късен етап ще покриете горе-долу този обем информа-

ция, има и други немаловажни ползи от по-ранното начало на занимания

по чужд език. Доказано е, че децата учили активно чужд език като малки,

намират за далеч по-лесно усвояването на нови езици в бъдеще, понеже

мозъкът им е трениран лингвистично правилно от дълго време.Освен това

те се научават да работят методично, да общуват и да работят в група;

увеличава се пъргавината на мозъчната им дейност, креативността им,

уменията за слушане и запаметяване.Ако едновременно с това изпитват и

удоволствие, какво повече можем да искаме? Ако се колебаете дали чисто

финансово инвестицията си струва, имайте предвид, че потенциално

директната възвращаемост би била многократна (при намиране на добра

работа или постъпване в престижен университет), а дори и косвените ползи

биха били големи (във връзка с чисто житейското обогатяване или

натрупването на набор от допълнителни умения).

Много често задаван въпрос, който обаче за съжаление преди всичко

показва неразбиране на същността на процеса на обучение, който е дву-

странен и включва преподавател и учащ. Хората са различни – едни са

добри в сметките и науките, други са творчески натури и са отлични в

изкуствата, трети се открояват физически от връстниците си и се налагат

в спорта, модата и т.н. По същия начин стоят нещата и с усета към

чуждите езици – на един му се удава повече, на друг не чак толкова.

Всеки има своя си талант, но за всички, дръзнали да учат език, е важно

това да става по правилния начин, на подходящото място. А колко бързо

и докъде ще стигнете в усвояването му, това само времето ще покаже,

понеже зависи от много фактори и най-вече от самия учащ. Един опитен

преподавател би могъл да Ви даде груба ориентировъчна представа за

разпределение на напредъка във времето, но бъдете реалисти – знанията

не могат да бъдат налети с фуния! Както се казва, ученето не е за зрители.

Най-добре да се заредите с воля и амбиция, да положите много труд и

усилия и резултатът не би трябвало да закъснее.

Особено в началните етапи сами едва ли ще се справите. Ще потънете в

неясни дълбини и ще се блъскате да си обясните неща, които един учител

би направил да изглеждат доста по-прости и разбираеми. Може би в един

по-късен етап евентуално човек може да се доусъвършенства самостоя-

телно, но само при положение, че е овладял необходимите техники за

ефективна самоподготовка. Иначе през годините са правени различни

изследвания в опит да се даде количествена оценка на влиянието на

учителя за крайния успех на учащия, но нито едно не е достатъчно убе-

дително, защото това е трудно измеримо. Дали ролята на учителя се

свежда само до около една трета от общите усилия или повече, не може

еднозначно да се каже, но е ясно, че за успешно усвояване на езика

качеството на учителя, това което знае и може, е ключов момент. Освен

това е необходимо наличието и на много други фактори, като правилна

методика и подходяща работна среда на обучение. Точният учител може

значително да помогне и в тази насока. Основната работа, която трябва

да бъде свършена, обаче си остава тази на учащите, за тяхно съжаление.

Те трябва да имат мотивация, правилен подход и организация на работа,

упоритост и последователност. Изучаването на чужд език е голяма

инвестиция във времето и отнема много сили, енергия и нерви.

Резултатът обаче си струва.

Не може да се даде категоричен отговор на този въпрос, понеже броят

часове би варирал в зависимост от много различни фактори например:

езикова среда, интензивност на учене, индивидуални особености,

възраст, излагане ползване на езика извън часовете на учене и т.н.

Все пак понякога се цитират следните ориентировъчни цифри:

• За достигане до А2 – около 200 часа;

• За достигане до В1 – около 400 часа;

• За достигане до В2 – около 600 часа;

• За достигане до С1 – около 800 часа;

• За достигане до С2 – около 1200 часа;

И двете форми имат своите плюсове и минуси. При индивидуалното

обучение учащият получава цялото внимание на учителя и върви със свое

собствено темпо, което позволява максимална гъвкавост в процеса на

овладяване на материала. Недостатък е фактът, че така отсъства

съревнователният елемент, възможността за „сверяване на часовника”,

липсва работата в екип, така важна в реалния живот извън учебната зала,

а и потенциално е по-скучно. В НЕА ГЕРМАНИКА Ви предлагаме

най-доброто от двата свята – малки групи от по няколко души (до 10) с

подчертано индивидуален подход към всеки. Така човек винаги може да

си следи как се движи спрямо другите, да намери приятели и други

стимули за учене, а и освен това е по-забавно.

Можете да бъдете сигурни в това. Записването за всеки курс принципно

преминава през полагане на входящ тест. Оттам нататък се съобразяваме

с различни неща, но се стараем да не правим компромис относно нивото.

При малките и възрастта е от голямо значение, но нивото при всички

като цяло е водещо. Особено важно е откъде идва мотивацията за учене.

Ако желанието е продиктувано основно не от самото дете, а от някаква

амбиция на родителя, който праща там някъде детето си, понеже и

другите така правят нещата просто няма как да се получат. Напоследък

като че ли се забелязва особена активност сред родителите да пращат

децата си на всевъзможни извънкласни занимания. Това не е лошо.

Вероятно обаче и там (в спорта и изкуствата) е важно да има сериозно

отношение, за да има резултат, но това е особено вярно и при ученето

на чужд език. Затова е добре да се очертаят приоритетите и да се подобри

мотивацията. А ние имаме за задача да направим часовете интересни и

привлекателни, така че трудностите, свързани с ученето, да се

преодоляват по-лесно и дори неусетно.

Курсове за възрастни се провеждат през деня и вечер-след работно време

или в почивните дни. Детските и ученически курсове обхващат период от

една учебна година. Продължителността на учебната година е от 30 учебни

седмици – от началото на месец октомври до края на месец май. Някои

курсове имат специфична продължителност, която се конкретизира за

всеки отделен случай. Часовете се водят по график и се разпределят

равномерно във взаимно удобно време. При съставянето на този график

се стремим максимално да се съобразим със заявените от клиента предпо-

читания, с възможностите на преподаващия учител, както и с възмож-

ностите на Центъра. Понякога се налага да се търси компромисен вариант

за което е необходимо разбиране от всички страни.

Оставете тази преценка на нас. Ние имаме огромен опит с всякакъв вид

учащи и след входящ тест и/или събеседване ще можем да ви препоръч-

ваме какво, според нас, е най-добре да предприемете. Такава една среща,

разбира се, не Ви ангажира с нищо и Вие сами ще прецените какво

решение да вземете.

Load More


Запази своето място в курс и вземи 5% отстъпка от НЕА ГЕРМАНИКА!

error: Съдържанието е защитено
Съгласен/на съм от Образователен Център НEA Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя e-mail в празното поле

Subscribe!