Европейска езикова рамка

Общата европейска езикова рамка / ОЕЕР/ е разработена от Съвета на Европа с цел да се подпомага общата работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции унифицирани  за цяла Европа. В основата и са заложени  описанията на четирите езикови умения: слушане с разбиране, четене с разбиране, говорене, писане.

С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) извежда 3 основни нива на езикови компетенции : А -елементарно използване на езика, B – самостоятелно използване на езика и C – компетентно използване на езика, които са разделени на 6 степени.(А1, А2, В1, В2, С1 и С2)

Международните сертификати по всички езици се издават в съответствие с нивата на ОЕЕР.

Елементарно използване на езика
A1                                                                       
Може да разбира и ползва типични изрази от ежедневието и най-основни фрази, целящи отговаряне на конкретни необходимости. Може да представя себе си и другите, да задава и отговаря на въпроси от личен характер /относно това къде живее, относно своите близки и познати, относно това, което притежава/. Може да общува с най-общи фрази, при положение, че събеседникът му говори бавно и ясно и му помага като повтаря това, което казва, по различни варианти.
Разбиране при слушане – Разбирам позанти думи и основни изрази, свързани с мен, семейството ми и конкретното ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.Разбиране при четене – Разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи на плакати или каталози.

Говорене, речево общуване – Общувам с прости изрази, когато събеседникът е готов да повтори по-бавно или да поясни и ми помогне да формулирам изказа си.

Спонтанна реч – Използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

Писане – Формулирам кратко съобщение, например поздравление на пощенска картичка и попълвам формуляри с лични данни, например име, националност и адрес в хотелски регистрационен формуляр.

 A2
Може да разбира изречения и често използвани изрази, отнасящи се до заобикалящата го действителност /съвсем основна лична и семейна информация, пазаруване, въпроси, свързани най-общо с професията му, географията/. Може да общува в прости, рутинни ситуации, изискващи опростен, пряк обмен на информация по общи, рутинни теми. Може да описва просто аспекти от своята биография и света, около него, както и да говори на теми от ежедневието.
Разбиране при слушане – Разбирам изрази и често употребявана лексика, свързани с всекидневието (лична или семейна информация, пазаруване, местоживеене, работа) . Схващам основната идея в кратки и ясни послания и съобщения.Разбиране при четене – Чета кратки текстове. Откривам специфична информация във всекидневните материали като обяви, проспекти, менюта и разписания и разбирам кратки писма.

Говорене, речево общуване – Общувам във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация по познати теми. Справям се в ситуации на краткотрайно общуване, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога сам да поддържам разговора.

Спонтанна реч – Използвам определен набор от изрази и изречения, за да опиша накратко семейството си и околните, условията при които живея, образованието и настоящата или предишната си професия.

Писане – Формулирам кратки съобщения. Мога да напиша обикновено писмо, като напр. да благодаря на някого за нещо.

Самостоятелно използване на езика
B1
Може да разбира главното, казано от събеседника в стандартен разговор на познати теми, често срещани на работното място, в училище, през свободното време. Може да се справя с повечето често възникващи ситуации по време на пътуване в чужбина. Може да създава прости, свързани текстове на теми от общ или личен характер, може да описва събития, преживявания, желания и амбиции, да изразява мненията си и да говори за своите планове.
Разбиране при слушане – Разбирам основните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище, през свободното време и т.н. Разбирам основната идея на радио – или телевизионни програми на актуални теми, или въпроси от личен или професионален характер, когато речта е сравнително бавна и ясна.Разбиране при четене – Разбирам текстове, които съдържат предимно всекидневна или свързана с работата лексика. Разбирам пожелания, чувства и събития в писмен текст.

Говорене, речево общуване – Справям се с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страната, в която се говори съответният език. Дори без предварителна подготовка се включвам в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития).

Спонтанна реч – Описвам своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочвам причини и обяснявам мнения и планове. Разказвам случка или предавам сюжета на книга или филм; описвам своите впечатления.

Писане – Съставям свързан текст на теми, които са познати или от личен интерес. Съставям обикновено писмо, което описва личния ми опит или впечатления.

B2
Може да разбира основни идеи на сложни текстове на конкретни или абстрактни теми, включително и професионални дискусии. Може да комуникира свободно и спонтанно да ползва езика, което създава лекота и яснота в комуникацията с хора от съответната националност. Може да създава ясни и подробни писмени текстове на широк диапазон от теми, да изразява възгледите си по актуални проблеми, като съответно аргументира плюсовете и минусите на различни варианти на решения.
Разбиране при слушане – Разбирам продължителна реч и лекции и проследявам дори сложни аргументи на сравнително познати теми. Разбирам голям а част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. Разбирам филми, в които реча е на общоприетата езикова норма.Разбиране при четене – Чета статии и доклади, свързани със съвременни проблеми, в които авторите изразяват особено отношение или позиция. Разбирам съвременна литературна проза.

Говорене, речево общуване – Общувам с лекота и непринуденост, което прави контакта с чужденци напълно възможен. Активно участвам в дискусии на позната тема, като пояснявам и подкрепям мнението си.

Спонтанна реч – Давам ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните ми интереси. Разяснявам гледаната си точка по даден въпрос, като посочвам предимствата и недостатъците на различните мнения.

Писане – Съставям подробен текст по широк кръг теми, свързани с моите интереси. Посочвам аргумети в подкрепа или срещу конкретна гледна точка в есе или доклад. Съставям писмо, като подчертавам значението на личния си опит.

Компетентно използване на езика
C1
Може да разбира основни идеи на сложни текстове на конкретни или абстрактни теми, включително и професионални дискусии. Може да комуникира свободно и спонтанно да ползва езика, което създава лекота и яснота в комуникацията с хора от съответната националност. Може да създава ясни и подробни писмени текстове на широк диапазон от теми, да изразява възгледите си по актуални проблеми, като съответно аргументира плюсовете и минусите на различни варианти на решения.
Разбиране при слушане – Разбирам продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана и връзките са само загатнати. Разбирам телевизионни програми и филми без особенни усилия.Разбиране при четене – Разбирам дълги и сложни фактологични литературни текстове, като оценявам различията в стиловете. Разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато са извън моята област.

Говорене, речево общуване – Изразявам се гладко и непринудено без особено затруднение. Използвам езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. Формулирам точно идеи и мнения и умело общувам със събеседниците.

Спонтанна реч – Изразявам ясно мнението си по сложни теми с подтеми, като анализирам отделни точки и завършвам с подходящо заключение.

Писане – Задълбочено обосновавам мнението си в ясни и добре структуритани текстове. Разсъждавам по сложни теми в писмо, есе или доклад, като акцентрам върху съществените факти. Подбирам подходящ стил за евентуалния читател.

C2
Може да разбира с лекота всичко чуто и прочетено. Може да обобщава информация от различни устни и писмени източници, като реконструира аргументации и разкази в логично свързано изложение. Може да се изразява спонтанно и много свободно и прецизно, като долавя и най-фини нюанси в смисъла на сложни изказвания или текстове.
Разбиране при слушане – Нямам затруднения с разбирането на всякакъв вид разговорна реч, на живо или на запис, дори когато е естествено темпо, при условия че разполагам с известно време за да свикна с акцента.Разбиране при четене – С лекота чета повечето писмени форми, включително абстрактни със сложни в структурно или езиково отношение текстове като наръчници, специализирани статии и литературни творби.

Говорене, речево общуване – Без усилие участвам в разговор или дискусия на различни теми и съм добре запознат с идиоматични и разговорни изрази. Изразявам се гладко и предавам точно и най-леките смислови оттенъци. Ако все пак имам проблем, пояснявам мисълта си и преодолявам недоразумението, като преструктурирам изказа си, без това да бъде забелязано.

Спонтанна реч – Правя ясно и точно описание и се аргументирам в подходящ за контекста стил, като следвам логиката на разговора, което помага на събеседника да долови и запомни акцентите.

Писане – Съставям ясен и добре структуриран текст в подходящ стил. Съставям сложно писмо, доклад или статия, които представят някакво събитие и имат добра логическа струкура, улесняваща читателя да забележи и запомни акцентите. Съставям резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.

 


Направи онлайн записване и вземи 5% отстъпка с Неа Германика!

Съгласен/на съм от Образователен Център Неа Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя email в празното поле

Subscribe!