Общи условия

Общи условия – неразделна част от Договор за езиково обучение

 

.I. Предмет на общите условия:
Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „НЕА ГЕРМАНИКА ООД” – наричан ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА или само ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР и физически или юридически лица, наричани КЛИЕНТ.
Чл. 2. Условията на всички промоции и кампании, за които се говори в тези Общи условия се считат за официално оповестени, когато са публикувани на сайта на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР, както и на рекламни материали, носещи логото на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР. Те не са част от Общите условия.
II. Права и задължения на клиента:
Чл. 3. КЛИЕНТЪТ заплаща предварително своята такса за обучение съгласно Договора за обучение и ценоразписа на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР. Ценоразписът се публикува на уеб сайта на НЕА ГЕРМАНИКА минимум 1 ден преди датата на влизането му в сила и се предоставя на разположение на клиентите във всички офиси на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР.
Чл. 4. КЛИЕНТЪТ има право да ползва отстъпка от 20% от цената , ако е втори член от семейството на друг КЛИЕНТ, който е сключил договор за обучение с „НЕА ГЕРМАНИКА и е платил дължимите вноски по него. Такава отстъпка не се ползва от следващите членове на същото семейство и също ако КЛИЕНТЪТ заплаща таксата за обучението си на вноски.
Чл. 5. В случай, че КЛИЕНТЪТ не заплати таксата си за обучение предварително според датите за плащане, предвидени в Договора му за обучение, ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР има право да прекрати обучението му след като свършат предплатените според заявения график часове от предишната вноска. Ако КЛИЕНТЪТ учи в група, той не може да присъства на занятията, след последната предплатена от него дата.
Чл. 6. Обучението може да се поднови, след като бъде заплатена дължимата вноска, като часовете, които са пропуснати в група не се приспадат и срокът на Договора за обучение не се удължава, освен ако обучението на КЛИЕНТА е по индивидуална програма и е съобразено с условията на Чл. 16 и 17.
Чл. 7. КЛИЕНТЪТ има право да прехвърли на друго лице за ползване своите вече заплатени часове. В такъв случай той подписва декларация, че се отказва от тези часове в полза на другото лице, като те могат да се ползват при същите или при други условия от тези, заявени в договора, но само ако ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР е съгласен с промяната в условията.
Чл. 8. Ако КЛИЕНТЪТ е ОБУЧАЕМ в група и отсъства от занятия по болест или по друга причина и е проведен час с останалите членове на групата, себестойността на съответните часове не се възстановява от ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР.
Чл. 9. Ако КЛИЕНТЪТ е ОБУЧАЕМ по индивидуална/ полуинди-видуална програма за обучение или мини група и той/ цялата група отсъстват от занятия без да уведоми преподавателя, който провежда обучението, поне 1 ден предварително или до 20.00 часа на предходния ден, то той/ групата губят правото да ползват пропуснатите часове. Уведомяването може да бъде направено и до 1 час преди началото на занятието при извънредни случаи като природни бедствия, тежка болест на КЛИЕНТА или на член от неговото семейство, за когото той може единствен да се погрижи, смърт в семейството.
Чл. 10. В случай, че КЛИЕНТЪТ се е опитал да уведоми за отсъствието си преподавателя и не е успял да се свърже с него, занятието се счита за проведено, ако преподавателят е присъствал, и КЛИЕНТЪТ трябва да го подпише. Ако той откаже или това не е възможно в рамките на текущата седмица, ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР счита часовете за проведени и записва „Служебно зачетен” в полето за подпис от КЛИЕНТ на протокола за проведени часове от преподавателя.
Чл. 11. Ако КЛИЕНТЪТ е ОБУЧАЕМ по индивидуална /полуинди-видуална програма за обучение или мини група, той има право да променя или отменя до две занятия от графика си месечно, ако всички от групата са съгласни. В този случай КЛИЕНТЪТ носи отговорност да уведоми предварително преподавателя, който провежда обучението, най-късно в уговорените в чл. 9 срокове.
Чл. 12. Ако КЛИЕНТЪТ е ОБУЧАЕМ по индивидуална/полуиндивидуална програма за обучение или мини група и отмени до две занятия от графика през един месец, той, съответно групата има право да ги ползват като вземат 2 допълнителни занятия извън предвидения график до 15-то число на следващия месеца, следващ този през който са били отменени. В противен случай той губи правото си на тях. Допълнителните занятия се считат за съгласувани като график с всички от групата, щом КЛИЕНТЪТ уведоми за тях преподавателя, който провежда обучението.
Чл. 13. До 15 дни след крайната дата на договора за обучение се губи правото да се ползват предварително заплатените, но непроведени часове по него.
Чл. 14. В случай че КЛИЕНТЪТ реши да вземе допълнителни занятия извън графика си, които не са часове, пропуснати през текущия или миналия месец, то той трябва да ги заяви предварително по някои от начините, посочени в Чл. 15 на настоящите Общи условия и да ги заплати поне 1 ден предварително по цената, уговорена в Договора за обучение съгласно ценоразписа на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР.
Чл. 15. В случай че КЛИЕНТЪТ заявява графика си само за 1 месец, графикът за всеки месец може да се подаде писмено по електронна поща, по телефона – мобилен или стационарен, както и чрез съобщение по телефона или чрез обучаващия преподавател. Във всеки от тези случаи отговорността за това дали графикът, приет от ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР, съответства на заявеното, се поема от КЛИЕНТА, освен когато той е изпратил графика си писмено по електронна поща и е запазил копие на изпратеното електронно съобщение.
Чл. 16. В случай че КЛИЕНТЪТ не може да заяви точен график и не му е възможно да взема допълнителни занятия, за да ползва пропуснатите си от миналия/ текущия месец часове, както и когато заплаща таксата за обучението си на месечни вноски и/ или заявява графика си за всеки следващ месец в края на предишния по някой от установените в Чл. 15 начини, той не може да ползва предвидените отстъпки в цените за по-голям брой платени часове. В тези случаи той не губи часовете си, дори и да не ги навакса в срока по Чл. 12 , а само след изтичане срока на договора. .
Чл. 17. При заявени и платени часове от КЛИЕНТА по определената в договора за обучение цена, таксата не може да се преизчислява по друга цена преди изчерпване на платените часове. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР си запазва правото в случай, че КЛИЕНТЪТ е внесъл такса по цена за група, а такава не се е сформирала или групата се е разпаднала и/ или останалите обучаващи се могат да формират мини група по различна цена, да му предостави възможност да ги вземе като индивидуални часове или часове в нова мини група, като преизчисли таксата по съответната цена.
Чл. 18. Клиентът е длъжен да следи за изменение в настоящите Общи условия и ценоразписа с цените на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР в Интернет на адрес http://neagermanika.com или чрез контакт с офиса на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР.
Чл. 19. В случай, че КЛИЕНТЪТ пожелае да прекрати обучението си преди крайната дата, определена в договора за обучение, той може да направи това от началото на следващия месец, като издължи таксата за обучението си за всички предходни месеци, включително и текущия. Предварително внесени вноски за по-дълъг период от време не се връщат.
Чл. 20. КЛИЕНТЪТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да получава от ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР справка относно изпълнението на учебния план за неговото обучение и постигнатите от него резултати на текущи и финални тестове, както и всички необходими по време на обучението му, допълнителни материали и ксерокопия.
Чл. 21. КЛИЕНТЪТ има право да положи предвидените от ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР по учебния план на обучението, финални изпити за ниво и да получи Сертификат, ако е успял да покрие 60% от предвидения брой точки в теста. Ако е получил по-малък брой точки или не е положил финален изпит, КЛИЕНТЪТ има право да получи Удостоверение за преминат курс, ако е посещавал поне 60% от предвидените в хорариума за съответното ниво часове.
III. Права и задължения на Езиковия Център:
Чл. 22. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР си запазва правото да променя цените на незаплатените часове по договора за обучение при възникване на причини, които налагат това. Изменението на цените има действие след изтичане на 24 часа от публикуването им на сайта на центъра.
Чл. 23. Ако преподавателят, който провежда обучението, отмени занятие без да уведоми КЛИЕНТА поне 1 ден предварително или до 20.00 часа на предходния ден, то той му предоставя безплатно допълнителни часове, равни на броя на пропуснатите. Уведомяването може да бъде направено и до 1 час преди началото на занятието при извънредни случаи като природни бедствия, тежка болест на учителя или на член от неговото семейство, за когото той може единствен да се погрижи, смърт в семейството.
Чл. 24. В случай че ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР не може да осигури на КЛИЕНТА обучението, при условията, които са заявени в Договора за обучение, то таксата за обучение се възстановява напълно, ако не е започнало обучението, или се възстановява само за периода, за който не може да се осигури обучение. Това не важи в случаите, когато трябва да се смени обучаващия учител или местоположението на провеждане на курса и/ или неговия график, или да се промени друго условие, по причини, за които ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР не отговаря.
Чл. 25. С оглед най-доброто изпълнение на предмета на договора за обучение, обучението може да се провежда от един основен и един или двама допълващи учители. Необходимостта от това се определя от ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР.
Чл. 26. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР носи отговорност за качеството на учебния процес, като веднъж месечно да предоставя на обучаващите се АНКЕТНИ КАРТИ с цел осигуряване на обратна връзка за контрол на качеството на обучението, но не и за качеството на учебните материали, които ползва и са продукт на външни за ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР издателства, като отговорност за тях се носи от съответния издател.
Чл. 27. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР не носи отговорност за крайните резултати от проведени изпити по учебния план на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР или в други учебни центрове и на различни международни изпити и изпити за кандидатстване.
Чл. 28. Формирането на оценката за Сертификата е въпрос на вътрешнофирмена методика на преподавателския екип на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР.
IV. Допълнителни разпоредби:
Чл.28.1. КЛИЕНТЪТ предоставя доброволно на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат съхранявани и обработвани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на предоставяне на услугите, предмет на този договор.
28.2. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР има право да ползва безвъзмездно снимки на КЛИЕНТА, които са му били предоставени по електронна поща или на друг носител или пък са заснети по време на занятия или други организирани събития.
Чл.29. В случай, че КЛИЕНТЪТ се включи в официално обявена от ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР кампания или промоционално записване за привличане на нови ученици и има право да ползва отстъпки и бонуси според условията на тази промоция или кампания, то тези отстъпки се уреждат със сключване на анекс към договора за обучение.
Чл.30. В случай на несъответствие между отделни клаузи в различните документи, уреждащи отношенията между страните относно обучението, техният приоритет се определя в следната последователност:
а) анексите към договора;
б) индивидуалния договор за обучение;
в) Общите условия.
Чл.31. Страните приемат, че нищожността на някоя клауза от настоящите общи условия няма да влече невалидност на друга негова клауза или на договора като цяло. Недействителните клаузи ще бъдат заместени от повелителните разпоредби на закона и обичаите в практиката.
Чл.32. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР има право с протокол съставен от него да констатира повреди, причинени от КЛИЕНТА върху имущество и инвентар собственост на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР. В тези случаи КЛИЕНТЪТ дължи обезщетение в размер на цената по фактури и хонорарната листа за съответните материали и труд, които са необходими за поправяне на вредата върху имуществото или цената по фактури за закупуване на инвентар със същото качество и в същото количество като този, който е бил повреден.
Чл.33. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР има право с протокол съставен от него да констатира липси на материали и инвентар собственост на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР, като ако се установи, че са по вина на КЛИЕНТА, той дължи обезщетение в размер на цената по фактури за закупуване на материали и инвентар със същото качество и в същото количество като тези, които е липсват.
Чл.34. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички клиенти – настоящи и нови, от 01.10.2014 год.
Чл.35. ЕЗИКОВИЯТ ЦЕНТЪР прави Общите условия публични за Клиентите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всеки свой офис, на територията, на която предоставя услугите, през целия период на осъществяване на дейността и предоставя достъп до тях на Клиентите при сключване на договора.
Чл.36. Общите условия могат да бъдат променяни от ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР, като той е длъжен да уведоми КЛИЕНТА.
Чл.37. Всички спорни въпроси, които възникнат във връзка с тълкуването и изпълнението на договора между страните, се уреждат от тях чрез преговори и по добронамерен начин, като се правят взаимни отстъпки.
Чл. 38. В случай че спор между страните по Договора за обучение не може да бъде решен по пътя на предходната точка, то тогава спорът се отнася за решаване от съответния съд по седалището на ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР, като се прилага материалното и процесуално право на Република България.

 

 


Направи онлайн записване и вземи 5% отстъпка с Неа Германика!

Съгласен/на съм от Образователен Център Неа Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя email в празното поле

Subscribe!