Често задавани въпроси


Стандартният отговор е „някъде между 5 и 8 годишна възраст” или „колко-

то по-рано – толкова по-добре”. Нещата обаче не стоят толкова просто.

Няма съмнение, че едно дете на такава възраст възприема информация

много по-бързо от един възрастен. Типът знания, които двете възрастови

групи биха получили за еднакъв период от време обаче силно се разли-

чава. Малкото дете вероятно ще е заучавало по няколко съществителни

на седмица и ще се е докоснало до някои прости глаголни структури.

То вероятно ще може да работи с прости историйки под формата на

пасажи и да ги превежда по роли или разказва наизуст. Възрастният

вероятно освен със съществителни ще е поработил с глаголни спрежения

и времена, членуване и пр. Трудно е да се определи коя от двете групи би

напреднала повече и по-бързо. Малките като цяло биха били по-уверени

в знанията си, докато възрастните биха имали по-дълбоко разбиране за

структурата на наученото. Всъщност процесът на учене на различна

възраст води до различен тип резултат, като в крайна сметка нито

единият не превъзхожда другия. Така че отговорът на въпроса за най-

подходящия момент за започване изучаването на чужд език вероятно е

… когато и да е! Чуждият език е богатство и в този смисъл няма

неподходящ момент човек да се обогати. Е, разбира се, чисто логически

едно по-ранно стартиране на изучаването на чужд език позволява по-

дългосрочно обучение, увеличавайки по този начин вероятността едно

дете да постигне истинска свобода на владеенето му с течение на времето.

Според повечето експерти дори само за доближаване на напреднало ниво

на владеене са необходими минимум шест до осем години подходящо

обучение. Един по-съкратен курс на обучение с цел да се „препуска”,

притиснати от времето, не би могъл да постигне резултати, съпоставими

с едно добре планирано във времето учене.

Всички езици са богатство. В съвременното общество вече е необходимо

владеенето на два, три и дори повече езика. Това отваря много врати и

дава големи перспективи. Не съжалявайте, че сте учили езици, различни

от английския, а можете да съжалявате, ако не сте поддържали или

развили тези си познания през годините. Иначе в наши дни английският

е задължителен, а всеки друг език е един огромен плюс. Различните

източници дават различни данни за най-говоримите езици в света, но все

пак картината е горе-долу следната: по брой на носителите на езика,

за които той е майчин, английският е на трето място след, естествено,

китайския и индийския. Разпространението на последните два обаче е

силно ограничено в рамките на съответните страни, които са и

най-многолюдните на нашето кълбо. Ето защо английският се явява

най-важният език в нашето съвремие по простата причина, че той се

говори в някаква степен от невероятните 1.5 милиарда души по света

(всеки пети, дори четвърти човек) и е официален език в около 55 държави

(около 87 държави и територии). Освен това, макар че не е официален в

държави като Холандия, Швеция и Дания, например, над 80% от

населението там говори английски. Нещо повече, това е езикът на

Обединените нации, Международния олимпийски комитет и огромен брой

други международни организации, най-масовият език в Интернет

Затова учете английски, но не пренебрегвайте и другите езици.

По правило език се усвоява по-лесно в ранна ученическа възраст. Мозъкът

на един възрастен е по-обременен, особено ако ходи на работа, има

семейство и деца. Способността на децата да запомнят наученото е

по-добра, а и това става по-бързо. Защо да губите време? Дори и да

разчитате, че в по-късен етап ще покриете горе-долу този обем информа-

ция, има и други немаловажни ползи от по-ранното начало на занимания

по чужд език. Доказано е, че децата учили активно чужд език като малки,

намират за далеч по-лесно усвояването на нови езици в бъдеще, понеже

мозъкът им е трениран лингвистично правилно от дълго време.Освен това

те се научават да работят методично, да общуват и да работят в група;

увеличава се пъргавината на мозъчната им дейност, креативността им,

уменията за слушане и запаметяване.Ако едновременно с това изпитват и

удоволствие, какво повече можем да искаме? Ако се колебаете дали чисто

финансово инвестицията си струва, имайте предвид, че потенциално

директната възвращаемост би била многократна (при намиране на добра

работа или постъпване в престижен университет), а дори и косвените ползи

биха били големи (във връзка с чисто житейското обогатяване или

натрупването на набор от допълнителни умения).

Много често задаван въпрос, който обаче за съжаление преди всичко

показва неразбиране на същността на процеса на обучение, който е дву-

странен и включва преподавател и учащ. Хората са различни – едни са

добри в сметките и науките, други са творчески натури и са отлични в

изкуствата, трети се открояват физически от връстниците си и се налагат

в спорта, модата и т.н. По същия начин стоят нещата и с усета към

чуждите езици – на един му се удава повече, на друг не чак толкова.

Всеки има своя си талант, но за всички, дръзнали да учат език, е важно

това да става по правилния начин, на подходящото място. А колко бързо

и докъде ще стигнете в усвояването му, това само времето ще покаже,

понеже зависи от много фактори и най-вече от самия учащ. Един опитен

преподавател би могъл да Ви даде груба ориентировъчна представа за

разпределение на напредъка във времето, но бъдете реалисти – знанията

не могат да бъдат налети с фуния! Както се казва, ученето не е за зрители.

Най-добре да се заредите с воля и амбиция, да положите много труд и

усилия и резултатът не би трябвало да закъснее.

Особено в началните етапи сами едва ли ще се справите. Ще потънете в

неясни дълбини и ще се блъскате да си обясните неща, които един учител

би направил да изглеждат доста по-прости и разбираеми. Може би в един

по-късен етап евентуално човек може да се доусъвършенства самостоя-

телно, но само при положение, че е овладял необходимите техники за

ефективна самоподготовка. Иначе през годините са правени различни

изследвания в опит да се даде количествена оценка на влиянието на

учителя за крайния успех на учащия, но нито едно не е достатъчно убе-

дително, защото това е трудно измеримо. Дали ролята на учителя се

свежда само до около една трета от общите усилия или повече, не може

еднозначно да се каже, но е ясно, че за успешно усвояване на езика

качеството на учителя, това което знае и може, е ключов момент. Освен

това е необходимо наличието и на много други фактори, като правилна

методика и подходяща работна среда на обучение. Точният учител може

значително да помогне и в тази насока. Основната работа, която трябва

да бъде свършена, обаче си остава тази на учащите, за тяхно съжаление.

Те трябва да имат мотивация, правилен подход и организация на работа,

упоритост и последователност. Изучаването на чужд език е голяма

инвестиция във времето и отнема много сили, енергия и нерви.

Резултатът обаче си струва.

Не може да се даде категоричен отговор на този въпрос, понеже броят

часове би варирал в зависимост от много различни фактори например:

езикова среда, интензивност на учене, индивидуални особености,

възраст, излагане ползване на езика извън часовете на учене и т.н.

Все пак понякога се цитират следните ориентировъчни цифри:

• За достигане до А2 – около 200 часа;

• За достигане до В1 – около 400 часа;

• За достигане до В2 – около 600 часа;

• За достигане до С1 – около 800 часа;

• За достигане до С2 – около 1200 часа;

И двете форми имат своите плюсове и минуси. При индивидуалното

обучение учащият получава цялото внимание на учителя и върви със свое

собствено темпо, което позволява максимална гъвкавост в процеса на

овладяване на материала. Недостатък е фактът, че така отсъства

съревнователният елемент, възможността за „сверяване на часовника”,

липсва работата в екип, така важна в реалния живот извън учебната зала,

а и потенциално е по-скучно. В НЕА ГЕРМАНИКА Ви предлагаме

най-доброто от двата свята – малки групи от по няколко души (до 10) с

подчертано индивидуален подход към всеки. Така човек винаги може да

си следи как се движи спрямо другите, да намери приятели и други

стимули за учене, а и освен това е по-забавно.

Можете да бъдете сигурни в това. Записването за всеки курс принципно

преминава през полагане на входящ тест. Оттам нататък се съобразяваме

с различни неща, но се стараем да не правим компромис относно нивото.

При малките и възрастта е от голямо значение, но нивото при всички

като цяло е водещо. Особено важно е откъде идва мотивацията за учене.

Ако желанието е продиктувано основно не от самото дете, а от някаква

амбиция на родителя, който праща там някъде детето си, понеже и

другите така правят нещата просто няма как да се получат. Напоследък

като че ли се забелязва особена активност сред родителите да пращат

децата си на всевъзможни извънкласни занимания. Това не е лошо.

Вероятно обаче и там (в спорта и изкуствата) е важно да има сериозно

отношение, за да има резултат, но това е особено вярно и при ученето

на чужд език. Затова е добре да се очертаят приоритетите и да се подобри

мотивацията. А ние имаме за задача да направим часовете интересни и

привлекателни, така че трудностите, свързани с ученето, да се

преодоляват по-лесно и дори неусетно.

Курсове за възрастни се провеждат през деня и вечер-след работно време

или в почивните дни. Детските и ученически курсове обхващат период от

една учебна година. Продължителността на учебната година е от 30 учебни

седмици – от началото на месец октомври до края на месец май. Някои

курсове имат специфична продължителност, която се конкретизира за

всеки отделен случай. Часовете се водят по график и се разпределят

равномерно във взаимно удобно време. При съставянето на този график

се стремим максимално да се съобразим със заявените от клиента предпо-

читания, с възможностите на преподаващия учител, както и с възмож-

ностите на Центъра. Понякога се налага да се търси компромисен вариант

за което е необходимо разбиране от всички страни.

Оставете тази преценка на нас. Ние имаме огромен опит с всякакъв вид

учащи и след входящ тест и/или събеседване ще можем да ви препоръч-

ваме какво, според нас, е най-добре да предприемете. Такава една среща,

разбира се, не Ви ангажира с нищо и Вие сами ще прецените какво

решение да вземете.

Load More


Запази си място в група с 5% отстъпка от НЕА ГЕРМАНИКА!

error: Съдържанието е защитено
Съгласен/на съм от Образователен Център НEA Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя e-mail в празното поле

Абониране!

Сайтът на Неа Германика използва „бисквитки” (cookies), за да ви предоставим по-сигурни услуги в интернет пространството. Ако останете в сайта се съгласявате с това, както и с нашите политики за поверителност. Повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close